Memento Mori

Begrafenisvereniging Memento Mori te Oudemirdum

Kamer van Koophandel nr. 40000693/ho
Rabobank NL 39 RABO 0305 2167 40


OPROEP: Vacature penningmeester (Februari 2024)
Onze penningmeester is aftredend omdat zijn statutaire bestuursperiode voorbij is. Het bestuur is al een poosje op zoek naar een opvolger maar die is nog niet gevonden. Daarom vragen wij ook via deze weg of er iemand is die deze functie op zich wil nemen. Hij of zij wordt dan natuurlijk ingewerkt door de aftredende penningmeester. Meer informatie is te verkrijgen bij het bestuur.


De uitvaartvereniging
De uitvaartvereniging Memento Mori in Oudemirdum regelt dat de praktische zorg voor u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen. Dat geeft u de gelegenheid om zich te concentreren op het afscheid en toe te geven aan het gevoel van rouw.

Doel van de vereniging
De vereniging is opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen bij de uitvaart van mensen uit de directe woonomgeving. De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. Memento Mori is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk.

U heeft inspraak
Memento Mori heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Omdat Memento Mori een vereniging is, heeft u als lid inspraak bij het te voeren beleid. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden op de 2e maandag van maart om 20:00 uur in het dorpshuis van Oudemirdum, om met elkaar beslissingen te nemen. Dan wordt ook de jaarlijks bijdrage van de leden aan de vereniging en de ledenkorting op de uitvaartkosten vastgesteld.

Praktische zaken
Bij een overlijden kunnen de nabestaanden contact opnemen met de bode. De bode van de vereniging regelt op de achtergrond praktische zaken zoals het doen van aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar kan in nauw overleg met u als nabestaanden, ook helpen bij het laten maken van rouwbrieven, het bestellen van kist, van de rouwwagen en eventuele volgwagens, plaatsing van advertenties in dagbladen en de voorbereiding van de begrafenis of crematie.

Oproep aan de leden
Wanneer u een kind hebt gekregen ontvangen wij graag de naam en geboortedatum, want uw kind is dan gratis meeverzekerd tot 18 jaar. U kunt dit melden bij de penningmeester. Vanaf het 18de levensjaar kan dit omgezet worden naar persoonlijk lidmaatschap. Om niemand ’te vergeten’ vraagt de vereniging bij deze wel, dat de betreffende ouders of het kind dit ook zelf doorgeven.

Jaarcontributie en ledenkorting
Contributie wordt betaald vanaf de leeftijd van 18 jaar; deze bedraagt € 12,- per persoon per jaar via automatische afschrijving (via acceptgiro is de contributie € 14,50 euro). Wanneer u lid wilt worden, kunt u contact opnemen met de penningmeester of secretaris van de vereniging.

Bij overlijden is de ledenkorting maximaal € 575. Deze wordt uitgekeerd als men betalend lid is vanaf 18-jarige leeftijd. Wordt men op latere leeftijd lid dan is de korting naar rato van jaren lidmaatschap. Ook is er de mogelijkheid om zich in te kopen.

Contactgegevens
Bode Pieter Deinum, 0514-571771 of 06-25500361, b.g.g. 0514-562859
Secretaris Sieger Boonstra 06-41916127
Penningmeester Tinus Muizelaar, 06-53646603, csmuizelaar@ziggo.nl
Overige bestuursleden zijn Betsy Haitsma, Rudolf de Goede en Rommert v.d. Veen.

Privacy statement
Begrafenisvereniging Memento Mori, gevestigd te Oudemirdum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging Memento Mori, Oudemirdum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging Memento Mori verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw contributiebetaling
– Je te infomeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Eventuele andere doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging Memento Mori neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Begrafenisvereniging Memento Mori, gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– MS Office (Word en Excel) voor correspondentie met leden en facturering
– Member Control; voor ledenadministratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging Memento Mori bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging Memento Mori verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging Memento Mori en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bellen of mailen naar Tinus Muizelaar, telefoon: 06-53646603
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Begrafenisvereniging Memento Mori wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Begrafenisvereniging Memento Mori neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via Tinus Muizelaar,  tel. 06-53646603.