Home  Print    

2009 nummer 1

Van de bestuurstafel

Oud- en nieuwviering
Zoals u ook al in de krant heeft kunnen lezen is de Oud- en Nieuw-viering hier heel goed verlopen.
De oudejaarsploeg had alles prima geregeld en dat is een compliment waard.
Er waren weer vuurkorven, glühwein en muziek.
Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen.
Ook onze jeugd heeft een compliment verdiend en natuurlijk de beheerders en vrijwilligers van het dorpshuis.

Daar kon men tot in de late uurtjes terecht en was het erg gezellig.

Werkbezoek B en W
Het bezoek was verplaatst naar de avond. In ons bestuur zijn veel mensen die overdag aan het werk zijn en dan

wordt vergaderen soms moeilijk.

Aanwezig waren, burgemeester Hoornstra, secretaris Lemstra, wethouders Sprik en Jelsma en contactpersoon voor de dorpen heer Knobbe.
Wij hadden punten voor de vergadering aangedragen en ons goed voorbereid.

Hege Gerzen
Onze zorg gaat uit naar de Hege Gerzen. Zoals de openingstijden nu zijn is het moeilijk om financieel rond te komen.

Er is een goede beheerder, prachtige locatie, en zomers een mooi strand.
Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om met de natuurorganisaties tot een overeenkomt de komen voor langere openingstijden.
Dan moet een convenant, wat door alle partijen is ondertekend, opengebroken worden.
De gemeente laat door een extern bureau onderzoek doen naar mogelijkheden om uit deze impasse te komen.

M.F.A.
Ook zijn er door ons vragen gesteld over een artikel in de krant over het niet doorgaan van een M.F.A op het NOK terrein.
We lazen namelijk dat de grond prijs te duur was om grond te kopen.
Dat hadden ze wat ons betreft al veel eerder kunnen onderzoeken.
Er is namelijk veel tijd, energie en kennis door mensen ingestoken om dit gerealiseerd te krijgen.
Deze mensen hebben zich teleurgesteld teruggetrokken en dus is het bestuur van het Nije Klif en de hele werkgroep afgetreden.
Wij hebben gezegd dat we het betreuren dat alles zo gelopen is.
Het komt er dus op neer dat de plannensop het NOK terrein niet doorgaan.
De nieuwe locatie voor een M.F.A. komt op het terrein van het oude dorpshuis.
Voor NOK komt er een sporthal ter grootte van een volleybalveld.
Een stedenbouwkundige is hier mee bezig. De besprekingen met de gemeente worden

nu gevoerd door de besturen van het dorpshuis en NOK als belanghebbenden.

Woningbouw
Voor de dorpen buiten Balk zijn er geen mogelijkheden voor nieuwbouw tot 2016.
Wel zijn er mogelijkheden voor inbreiding, zodat er nog wel een paar woningen kunnen worden gebouwd.
We moeten dan met een kwalitatief plan komen en een onderzoek naar de behoefte en voor welke doelgroep.

Campus
Vraag: Hoeveel leerlingen zijn er want je hoort steeds verschillende getallen.
Er is namelijk een verschil tussen inschrijvingen en daadwerkelijke getallen.
Hoe is het met de werkgelegenheid voor deze streek gesteld. (In de voorlichting is gezegd veel werkgelegenheid.)
Waarom zijn bedrijven uit omliggende dorpen hier bij betrokken?
De school heeft een eigen keuze was het antwoord.
Ons voornemen is om zelf een kijkje te nemen en dan antwoord op onze vragen te krijgen.


Dorpsvisie
Er is weinig reactie geweest op onze dorpsvisie en dat vinden wij teleurstellend.
Ook hier zijn veel mensen enthousiast mee bezig geweest en is het uitgegaan als een nachtkaars.
Er is ons toegezegd dat de afronding van de dorpsvisie in maart wordt behandeld.
En wat gebeurd er dan mee?

Het was ons voor ons tocht een geslaagde avond al hebben we lang niet op al onze vragen een bevredigend antwoord gekregen.
Wij blijven U op de hoogte houden.


Informatieavond werkzaamheden Lege Leane, Roune Leane en gedeeltelijk de Jan Schotanuswei.

Er was een goede opkomt ongeveer 50 personen. Problemen met rioolwater sterk verminderen.

Scheiding hemelwater en vuilwater. Verbetering waterkwaliteit.

Alles wordt uigevoerd na toestemming van bewoners en gemeente betaalt aanleg en herstelkosten.
Bestrating wordt hersteld.
Aanpassen kruispunt Jan Schotanuswei en Alde Buorren.
Dit wordt versmald en er komt een drempel.
Lege Leane krijgt een toename van het aantal parkeerplaatsen. De ene kant parkeren en de andere kant een voetpad.
Bomen worden herplant of vernieuwd. Roune Leane krijgt riolering en nieuwe bestrating en verder verandert er niets.
Het werk wordt uitgevoerd in gedeelten/ fases.
Definitief ontwerp in april.
Voor de bouwvak is de aanbesteding start / uitvoering sept. / okt 2009.
Als er vragen zin kunt u bij ons terecht en die spelen wij dan door naar de gemeente.
Veel leesplezier en de hartelijke groeten namens het bestuur.


Marianne Visch

 

 

 

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Plaatselijk Belang op

maandag 16 maart 2009 om 20.00 uur in hotel ‘Boschlust’, de Brink 3 Oudemirdum.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 2008
5. Jaarverslag 2008-2009
6. Financieel verslag 2008
7. Kascommissie ; benoemen nieuw lid kascommissie
8. Voorstel contributieverhoging m.i.v. 2010
9. Stand van zaken M.F.A
10. Pauze met gratis verloting
11. Natuurmonumenten (verhaal omgeving Oudemirdum door J. de Boer)
12. Rondvraag
13. Sluiting
 

Jaarverslag 2008-2009

Na de ledenvergadering van 31 maart 2008 kwam er in ons bestuur een wisseling.

A.Westra (secretaresse) en P.Pietersma (bestuurslid) hebben afscheid genomen.

Ook heeft J.Twijnstra afscheid genomen na een extra jaar bestuur.
A.Westra is 8 jaar als secretaresse actief geweest in ons bestuur.
P.Pietersma is 15 jaar bestuurslid geweest, en dat betekent dat P.Pietersma erelid is geworden.
Nieuw in ons bestuur zijn J.Stegenga (vice-voorzitter), F.Hylkema (secretaris),

 G.Walinga (bestuurslid) en G.Liefhebber (bestuurslid).
Wij vergaderen één keer per maand en dan wel op de eerste maandag van de maand.

Wij hebben een taakverdeling gemaakt zodat een ieder zijn specialisatie krijgt.

* M.Visch : Voorzittter, bestuurslid Tafeltje Dekje, culturele zaken.
* W.Limburg : Penningmeester, fin.zaken, ledenadministratie, aanvragen subsidies,
jeugdzaken.
* F.Hylkema : Secretaris, overleg gemeente, ledenadministratie.
* J.Stegenga : Vice-voorzitter, contacten buurtvereniging, Oranjevereniging, en
instanties.
* S.Roosma : Voorzitter Tafeltje Dekje, overleg orgaan Friesche IJsselmeerkust.
* G.Bokma : Bestuurslid dorpshuis, aanspreekpunt gemeente, contact recreatie.
* C. de Jong : Bestuurslid A.C.O., beheerder dia’s, foto’s, website, redactielid
Pompeblęd.
* G.Walinga : Verkeerszaken, ouderenbeleid, vlaggenist, zorg voor eigendommen.
* G.Liefhebber : Redactielid Pompeblęd.
A.Westra blijft nog contactpersoon van de Hege Gerzen.

It Pompeblęd.
Ons kwartaalblad waarin we onze leden proberen op de hoogte te houden van alles wat betrekking heeft op ons dorp.

In de redactie zitten dit jaar W.Limburg, A.Visser, , C.de Jong, en H.Oosterveld en nieuwkomer G.Liefhebber.
Dit jaar is er begonnen met actief leden werven door mevr. G.Liefhebber en mevr. R.Agricola.

Dit is een groot succes, en tot nu toe kunnen we al 30 nieuwe leden bijschrijven.

CommissieVoortgangToekomstvisie.
In maart 2008 heeft de commissie aangegeven geen nut meer te zien in hun voortbestaan.
Ze hebben veel werk verzet samen met ons om de dorpsvisie handen en voeten te geven.

In november 2005 is onze prachtige dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeente. Hierin staan vele handvaten voor de gemeente.

Echter, na vele aansporingen, is er nog niks gerealiseerd. Wij hebben begrip voor de mening van de commissie.

Toch kunnen we onze visie, waar zoveel mensen hun voor hebben ingezet niet zomaar naast ons neerleggen.

Wij als bestuur nemen het ook dit jaar weer mee op de agenda van het B&W bezoek.

Woningbouw.
N.a.v. onze dorpsvisie hebben wij als bestuur gezocht naar mogelijkheden voor woningbouw in ons dorp.

Samen met de “ oude” leden van de comm.wonen en o.a. Doarpswurk en de woningbouwvereniging.
Resultaat, geen nieuwbouw in Oudemirdum tot 2016. Wel een paar mogelijkheden voor inbreiding mits goed onderbouwd.

Website.
C.de Jong zorgt voor een actuele website. Alle activiteiten en “nieuwtjes”zijn hier te lezen.
Ook ons Pompeblęd staat er elke keer op. www.oudemirdum.nl.

B&W bezoek
Op 28 januari jl. hebben we ons jaarlijks B&W bezoek gehad.
Verschillende actuele zaken zijn aan de orde geweest.
O.a. onze dorpsvisie, M.F.A, dorpshuis, de Hege Gerzen. Nieuwbouw, campus enz.
Dit jaar hebben we voor het eerst de bijeenkomst op avond gehad.

Tafeltje Dekje
Op 3 november 2008 bestond Tafeltje Dekje 25 jaar, op deze dag is ervoor de leden een rondrit geweest met de Gaasterland express.
Deze middag werd afgesloten met een kopje koffie bij de Hege Gerzen.
Ook kreeg iedereen een bord als herinnering.

Oud en Nieuw viering 2008-2009.
De oudejaarscommissie heeft samen met ons een gezellig samenzijn georganiseerd bij dorpshuis It Klif.

Elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar”wensen onder het genot van een glaasje warme glühwein en gezellige vuurkorven.

Velen hebben hier gebruik van gemaakt. We kunnen terug zien op een geslaagde jaarwisseling.

Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd Oudemirdum zelfs als voorbeeld aangehaald van “zo kan het ook”.

Een compliment voor de oudejaarscommissie en de jeugd.
Daarna was het gezellig in het dorpshuis.

Verdere activiteiten.
> Communiceren met gebiedsgebonden werken
> Overleg met zusterverenigingen plaatselijk belangen
> Meewerken avondvierdaagse
> Meewerken dodenherdenking ( krans en gedicht )
> Plaatsen informatiebord monument
> Bijwonen verg. opwaarderen Luts
> Bijwonen infoavond jeugd en alcohol
> Nieuwjaarsreceptie gemeente
> Overleg platform Friese IJsselmeerkust

Er is weer veel gecommuniceerd en gediscussieerd. Veel plannen zijn er gemaakt en zullen de komende tijd

nog gerealiseerd moeten worden. Een helpende hand van jullie als leden is zeer welkom.

Voor het afgelopen jaar hartelijk bedankt voor jullie hulp en voor het komend jaar rekenen we weer op u en jullie.

Frido Hylkema, secr. Plaatselijk Belang Oudemirdum


 

 Notulen ledenvergadering 31 maart 2008

1. Opening.
Onze voorzitter M.Visch opent de vergadering met een woord van welkom.
Onze ereleden J.de Jong, I.Veltman en F.Lootsma worden bijzonder welkom geheten.

Ook bijzonder welkom voor K.Knobbe van de gemeente, journaliste van de Balkster courant,

de vogelwacht en de dames van zorgboerderij Kleurrijk.

2. Mededelingen.
* Afgemeld voor deze avond hebben : H.Swets, G.Visch en G.Hofstra
* Uit onze bestuursleden is M.Visch voorzitter geworden, nadat J.Twijnstra na zijn uittreden nog enkele vergaderingen

   het voorzitterschap op zich had genomen. Hartelijk dank hiervoor.
* Plaatselijk Belang trakteert op koffie met koek
* Het lotje is voor de gratis verloting in de pauze
* Informatie over de zorgboerderij is niet in de pauze maar na de pauze.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen jaarvergadering 2007.
De notulen worden na goed vinden van de vergadering niet voorgelezen.

De notulen worden na een reactie van een actief lid goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2007-2008.
Het jaarverslag is goedgekeurd. Er kwam een vraag over KRW en overleg

platform Friese IJsselmeerkust. A.Westra geeft een toelichting.

6. Financieel verslag 2007.
Onze penningmeester geeft nog een kleine toelichting over enkele bedragen

die niet goed in het Pompeblęd vermeld stonden. Verder geen vragen.

7. Kascommissie.
De kascommissie bestond uit de heer Koning en de heer Oosting.

Zij hebben beide de boeken gecontroleerd. De heer Koning was niet aanwezig.

De heer Oosting vertelde dat het er keurig uitzag. Er is decharge verleend aan onze penningmeester.

8. Benoemen nieuw lid kascommissie.
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de heer Koning (deze voor de 2e keer)

en C.Winkel. De heer Oosting wordt bedankt voor zijn medewerking.

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn P.Pietersma en A.Westra.
Zij worden bedankt voor hun inzet en krijgen bloemen en een kadobon.
A.Westra is als secretaresse acht jaar actief geweest in ons bestuur.
P.Pietersma is 15 jaar bestuurslid geweest. En dat betekent dat P.Pietersma erelid wordt.
Ook J.Twijnstra krijgt een bedankje en een cadeau voor zijn inzet het afgelopen jaar.
De nieuwe kandidaten worden voorgesteld. Na goedvinden van de vergadering wordt met

handopsteken gestemd. J.Stegenga wordt vicevoorzitter, F.Hylkema wordt secretaris,

G.Walinga neemt de taken van P.Pietersma over, en G.Liefhebber wordt bestuurslid.

10. Pauze met verloting.
De lootjes worden getrokken door onze erelid F.Lootsma.
Enkele middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar gesteld. Dit jaar waren dat, Bloem en Kunst,

Drogisterij Kramer-Zeldenrust, Technisch bedrijf Bokma, Troefmarkt,

Bakkerij Twijnstra, Slagerij deVries, Kapsalon Grietje en Wassenaar.
De presentielijst gaat rond en wordt getekend door 67 personen.

11. Presentatie Zorgboerderij Kleurrijk.
Er wordt een DVD gedraaid met plaatjes over onze medemensen die in aanmerking kunnen komen

voor een zorgboerderij. Mevr.Thibaudier vertelt er een enthousiast verhaal bij.

De droom is om zorgboerderij Kleurrijk te realiseren op de Boegen 2 in Oudemirdum.

12.Vogelwacht.
B.Vlink en J.Muizelaar geven een presentatie over hun werk in de natuur om en naast ons.

Er wordt een DVD gedraaid en er wordt een prachtig verhaal bij verteld.

De vogels in en om ons zijn heel belangrijk voor deze twee natuurliefhebbers en natuurlijk ook voor ons.

13. Rondvraag.
D.Walinga : De geluidsoverlast van afgelopen zaterdag was heel erg.
S.Jaarsma en H.Kramer reageren hierop. Volgens S.Jaarsma gaat het
geluid met golfen en is het dichtbij soms anders dan veraf.
S.Jaarsma zegt € 538, toe aan de Ouderenbond, Zorgboerderij Kleurrijk en de vogelwacht.
Tj.Agricola : beleid Oudejaarsnacht moet anders. De vernielingen, het witkalken met
de kwetsende teksten is iedereen zat. Voorzitter M.Visch vertelt dat wij er mee bezig zijn voor volgend jaar.

Wie ideeën heeft? Welkom.

J.Piersma (FNP) weet te vertellen dat er in september a.s. een discussie komt over het Oudejaar vieren

hier in de regio en ook over het drugs en drankbeleid.
Tip van J.Folkertsma om het via de lagere school jeugd te spelen .

13. Sluiting.
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar bijdrage en onze voorzitter verzoekt , op persoonlijke titel,

de gemeente om de zorgboerderij niet te lang te laten wachten op de vergunningen.

Hierop reageert K.Knobbe van de gemeente dat procedures gevolgd moeten worden zo de wet het voor schrijft.
De heer Oosting en onze voorzitter zijn het er niet over eens of een voorzitter dit, op persoonlijke titel,

op de ledenvergadering kan zeggen. De voorzitter wenst een ieder wel thuis.


Notuliste, A.Westra
 

Jaarrekening 2008

Inkomsten                                2007                  2008

Saldo                                      6455,77            6470,94
Contributies                            3474,64             3154,34
Subsidies                                1588,--                851,--
Verhuur kerkklok en elektra     566,94                240,--
Rente                                         85,32               165,84
Verkoop boekjes en video’’s     20,--                 -------
Diversen                                   -------                -------
                                             _______            _______
Totaal                                   12190,67           10882,12


Uitgaven

Vergaderkosten                      1185,85             1265,60
Bijdragen en attenties                329,86               494,92
Elektra                                     496,09                336,28
It Pompebled                         1272,28              1034,03
Kosten secr. voorz.,

penn.,bank                               109,20                148,51
Diversen                                 2326,45              1451,52
Eindsaldo                                6470,94              6151,26
                                              _______             _______
Totaal                                    12190,67            10882,12

 


 

Koninginnedag 2009

Aldemardum werom in é tiid!
Werom nei toen us pake een lytse feint wie….

Terug naar de tijd van Ot en Sien, Ciske de Rat, Dick Trom, Hielke en Sietse, de prenten van Anton Pieck!

De dag wordt begonnen om 9.30 uur met een kleine optocht (korte route) voor lopers/fietsen/karretjes enz.

en kleine wagens. Om helemaal in de ouderwetse sfeer te blijven is er gekozen voor niet gemotoriseerde wagens.

De maximale lengte van een wagen is 2.5m.

Wij hopen op een grote deelname.

Het zou toch geweldig zijn om met z’n allen de nostalgische sfeer in ons dorp te brengen op Koninginnedag?

Deelnemers ontvangen dit jaar geen startgeld, maar maken kans op een GEWELDIGE prijs:
Een Nintendo Wii!! Ook is er een tweede en derde prijs, in de vorm van cadeaubonnen.

De rest van de dag staat ook helemaal in het teken van het verleden met oude ambachten en Oudhollandse spelletjes.

Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de organisatie van deze dag. Het is allemaal wat anders dan voorgaande jaren,

dus ook voor ons is het spannend hoe deze dag zal verlopen.

Het definitieve programma wordt in april huis-aan-huis verspreid.

Hierin staan behalve de route van de optocht ook de overige activiteiten vermeld.

Aanmeldingen voor de optocht graag voor 1 april bij:
Anneke Witteveen, telefoon: 572240
Indien er te weinig aanmeldingen zijn, kunnen wij de optocht helaas niet door laten gaan.

Dit zal voor 8 april aan de deelnemers worden gemeld.

Hebt u nog vragen of leuke ideeën, neem dan kontakt op met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Oranjevereniging Oudemirdum e.o.

Botsy Stegenga
Sietse Schilstra
Age Witteveen
Anneke Witteveen
Jaap Ovelgönne
Sjirk Tiemersma
Monique Samplonius
 

(Schade) Jaarwisseling 2008-2009

Complimenten aan de burgers en de jongeren die na het afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk

of een dag daarna hebben opgeruimd. Hierdoor lag er minder afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel

geld bespaard. Ook de complimenten aan een aantal Dorps- en Plaatselijke Belangen voor het organiseren

van festiviteiten tijdens de jaarwisseling van gezellige bijeenkomsten voor hun

dorpsgenoten waar jong en oud de jaarwisseling konden vieren.

De jaarwisseling is in de Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen en waardoor ook

minder schade als gevolg van vernielingen is ontstaan. Voor en tijdens de jaarwisseling

zijn 16 kom- en verkeersborden door vuurwerk vernield, vorig jaar nog 53 stuks.

Helaas nog te veel. De schade aan borden bedraagt alleen al 2275,--€ daar komen de

manuren en klein materiaal nog bij. Opvallend was dat de meeste verkeersborden al een

aantal dagen voor de jaarwisseling door vuurwerk waren vernield. De schade welke nu bekend

is bedraagt voor de Gemeente Gaasterlân-Sleat al €10.247,75. Een fors bedrag en voor dit bedrag

kunnen ook veel ander leuke dingen gedaan worden in onze gemeente.

In Bakhuizen waren er op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand gestoken hierdoor is schade

aan het wegdek ontstaan. De politie heeft nog een caravan vol met autobanden en ander brandbaar materiaal onderschept.

Verder leverden de restanten op het wegdek gevaar op voor weggebruikers en moesten deze afgevoerd worden.

Het opruimen, schoonmaken en afvoeren heeft voor de nodige kosten gezorgd. Verder werden in Bakhuizen een

kombord en aantal verkeersborden vernield. Totale schade € 2012,75

Ondanks het feit dat Dorpsbelang Wijckel van alles had georganiseerd werden er op de weg, tegenover de kerk,

brandbulten aangestoken. Gevolg schade aan de klinkerbestrating. Verbrande autobanden zorgden voor zeer

vuile wegen en daardoor voor veel overlast voor de burgers. Waarschijnlijk is met zwaar vuurwerk een ruit van

het bushokje opgeblazen. Ook op de hoek bij de Bargebek was een brandbult met als gevolg schade aan het wegdek.

Verder zijn er enkele verkeersborden vernield, Totale schade € 3842,--

Vorig jaar ging nog het één en ander mis in Oudemirdum, branden, witkalken, vernielingen, maar dit jaar is alles goed verlopen.

Plaatselijk Belang Oudemirdum had rond het dorphuis verschillende festiviteiten georganiseerd. Geweldig zoals, met name,

de jongelui zich hebben gedragen. Zij hebben van de jaarwisseling één groot feest gemaakt zonder vernielingen of overlast.

In Elahuizen werd net buiten de bebouwde kom op het wegdek van de Wâldwei brand gesticht. Gevolg schade aan het asfalt.

De kosten van opruimen en herstel wegdek bedragen € 1668,75. De kosten van Oudega zijn de stortkosten van de restanten van een brandbult.
Dorpsbelang Nijemirdum had van alles georganiseerd en gelukkig is er niets vernield. Ook in Sloten hebben we geen schade

geconstateerd. In Balk, Rijs en Sondel zijn nog enkele kom- en verkeersborden vernield. In Harich zijn kosten gemaakt voor

het opruimen van de restanten van een brandbult.

Waarschijnlijk wordt het totaal bedrag nog hoger omdat de ervaring leert dat er de komende weken nog een aantal

schade posten aan het licht zullen komen. Zoals reeds eerder genoemd toch nog en groot bedrag, vooral ook omdat

het schade betreft van vernielingen en branden wat voorkomen had kunnen worden. Daarnaast worden er ook

kosten gemaakt om te voorkomen dat zaken worden vernield. Zo worden de glascontainers, bushokjes en

afvalcontainers voor de jaarwisseling weggehaald en na afloop weer teruggeplaatst. Ook hier zijn kosten mee gemoeid.
De positieve trend is echter gezet, minder schade dan vorig jaar en laten we hopen dat we met zijn allen deze

trend voort kunnen zetten. Inzet voor de komende jaarwisseling zou dan ook moeten zijn: 2009-2010

een feest VOOR IEDEREEN zonder schade voor de gemeenschap.

Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Contactfunctionaris

 

 

Winter

As wy yn it Fonteinbos binne, meie wy graach ris nei it Aldemardumerklif rinne.
En fan fier hearre wy se al: de guozzen.
Tűzenen binne it. Gaasterlân hat winterdei in protte fan sokke útfanhúzers.
Freonen fan ús hawwe in fekânsjewenning yn Ealehúzen oan ‘e Fluessen.
Der sitte ek in soad guozzen. Wy komme der faak en yn it begjin wiene alle guozzen foar my gelyk.

Doe haw ik in kursus dien by it IVN en no wit ik it ferskil tusken in kolgoes en in swartkopgoes en oare soarten fan guozzen.
Us freonnen hâlde ek fan fűgels en se hiene harren ynskreaun for in guozze-ekskursje.
Earst mei de auto nei it Hearrenfean en doe mei de bus nei…… jo riede it al de Fluessen.

By ús fűgelhúske yn it Fonteinbosk is it net sa drok as oarre jierren. Doe’t wy ferliene wike kamen

haw ik daliks miezebollen ophongen en foer yn it hokje struid.
Wer ’t al die fűgeltsje bedarre binnen? Miskien wie it te kâld yn Jannewaris en binne der in protte wei wurden.
It kin ek węze dat se yn ‘e mage fan ‘e műzefanger telâne kommen binne.
Of se fine it net aardich dat wy net faker komme en dat se sa lang op harren foer wachtsje moatte,

en ús derom no wachtsje litte.
Wa ’t it wit mei it sizze.

Hanny Popma
 


Houtzagen voor de kachel.


Al jaren wordt er door particulieren brandhoutgezaagd in de Gaasterlandse bossen bij Staatsbosbeheer.

Dit winterseizoen is het echt raak, heel veel nieuwe brandhoutzagers hebben zich gemeld bij Staatsbosbeheer.

Dit om een stukje bos te mogen uitdunnen voor kachelhout. Meer dan 60 mannen maar ook vrouwen zijn

deze winter actief in het bos. Afgelopen zaterdag was het weer een drukte van belang overal hoorde je

motorzagen en auto’s met karren vol brandhout reden af en aan.
Het uitdunnen van het bos door particulieren gebeurt onder stringente voorwaarden. De blesser,

Titte Beukens van Staatsbosbeheer geeft aan welke bomen gekapt mogen worden. De zager moet

als hij of zij gaat zagen met de motorzaag voldoen aan de veiligheidseisen, Helm, gehoorbescherming, zaagbroek,

veiligheidschoenen en handschoenen. Het niet voldoen aan deze eisen houd in dat er dan niet meer gezaagd mag

worden, voordat alles in orde is. Als een 2de keer iemand betrapt wordt die de veiligheidseisen aan zijn laars

lapt hoeft deze in het vervolg niet meer bij Staatsbosbeheer aan te kloppen voor hout, dat geld trouwens

ook als iemand er een rommeltje van maakt of zich niet aan afspraken houd.
Waarom uitdunnen van het bos?
Een gezond bos bestaat uit diverse soorten bomen, struiken en kruidachtige planten. Dunnen is de belangrijkste

beheermaatregel om de balans in een gezond bos te behouden. Dunnen is het verwijderen van bomen uit het bos

met als doel de groeiomstandigheden van de blijvende bomen te verbeteren. Afhankelijk van de soort, kwaliteit

en leeftijd van de boom wordt bekeken wat de boom nodig heeft. Zo krijgen goede en gezonde bomen de

ruimte om te groeien. Daarbij zijn open ruimten in het bos van belang voor de ontwikkeling van planten en

jonge bomen, daardoor krijg je ook een variatie in leeftijd van de bomen. Jong struikgewas is ook een

schuilplaats voor dieren.
Heel veel ruilverkavelingsbosje welke aangeplant zijn in de jaren 70, hoofdzakelijk met eik, zijn er aan toe

om stevig te worden uit gedund. De bomen zijn behoorlijk gegroeid en in deze bosjes heb je bijna geen

onderbegroeiing meer. Staatsbosbeheer is dan ook blij met de vraag van particulieren naar brandhout.

Op deze manier kunnen de bosjes op een juiste manier uitgedund worden en krijgt het hout ook nog een

goede bestemming. Het brandhout is niet voor niks maar is wel een stuk goedkoper dan gas en geeft

een lekkerder warmte. Daarnaast is het gezond en goed voor lijf en leden om zo een paar dagen in het

bos te werken. Het geeft daarnaast ook nog eens de voldoening om het houthok vol te hebben, om er

voor de volgende winter warm bij te zitten.
Op 1 maart begint de broedseizoen voor de vogels dan is het brandhout zagen weer afgelopen en komt

er weer rust in de bossen. Volgende herfst/ winter kan er weer volop gezaagd worden. Mensen die dit

bericht lezen en ook brandhout willen zagen gelieve niet eerder te bellen dan in november.

Er is voorlopig voor jaren nog genoeg brandhout in het bos. Dit jaar is er ongeveer 300 kuub kachelhout

gezaagd dit zijn ca 2000 bomen en boompjes. Echt grote bomen worden door de particuliere brandhoutzagers

niet gezaagd. Voor deze bomen is er wel een andere bestemming deze kunnen vaak aan planken of balken gezaagd worden.

 

Goasse Hylkema, boswachter Staatsbosbeheer

 

 

Ik vond een krante knipsel uit Moeders papieren van Drijfhout"s Dagblad,
voorloper van Sneeker-Nieuwsblad van maandag 2 en donderdag 5 juli
1934. 75 jaar geleden dus als volgt:


Oudemirdum;
Dat hebben de kabouters gedaan.....
Dat er onder de jeugd alhier ook nog gevoel voor humor is,
bleek vorige week. Bij den heer IJ.Strak had men 's avonds
een leege wagen op het land naast het hooi laten staan.
De volgende morgen was de wagen tip-top volgeladen met
daar staande hooi.
Men kon aan alles zien dat er 'kenners van het vak" bezig
waren geweest te meer daar het 's avonds ongeveer elf uur
plaats zal hebben gehad.
Na het bindtouw stevig te hebben bevestigd reed de heer Strak
dan ook vroolijk huiswaarts,
zijn onbekende helpers dankbaar gedenkend.

D.WalingaFűgeltjes en wilsterflappers.

Vandaag werd bekend dat er ook dit jaar weer Ljippe-aaien gezocht mogen worden.

De rechter vindt het zelfs zó geweldig, dat je er meteen een SMS-je over moet sturen.

Gelukkig maar, want zo leren al die oude mannetjes ook eindelijk eens hoe een mobieltje werkt.

Maar Faunabescherming valt niet alleen jaarlijks de Aaiseekjers lastig, zij beledigen eigenlijk ook

de Ljip door te denken dat die niet eens een zevenduizend eieren zouden kunnen leggen in héél Fryslân.

Die hebben zich bang laten maken door verhaaltjes over vroeger van Beuckens-van Wijk en

nog steeds beelden voor ogen van lijsters in strikken en enorme ommeletten van piepkleine vogeleitjes…

Ze vergeten de nazorg, de zorg voor het broedgebied en de begeleiding van boeren bij het maaien van het gras,

alles wat er voor zorgt dat er nog steeds weidevogels kúnnen broeden in ons land. Want die broeden nou juist niet in natuurgebieden!

In ons land zijn weidevogels zogeheten cultuurvolgers, wij hebben geen toendra of steppegebieden,

hier zijn ze echt aangewezen op het weidelandschap dat door boeren in stand gehouden wordt.

En boeren doen dat voor hun koeien, niet voor die vogels, maar met cyclomaaiers en opbrengststatistieken

uit Brussel, dus zijn die fűgelmannen tegenwoordig echt niet overbodig. Aaiseekjen is een oud gebruik en

hier in Fryslân nog diep verankert in de harten van de 'Fjildmannen' . Dat merk je pas als je er enkele kent

en naar ze luistert, niet door achter je eigen ideeën aan te lopen. Maar áls je luistert kunnen de Fjildmannen

er urenlang boeiend over vertellen en gaat er een wereld voor je open. Een collegaa van mij doet

ook iets met vogels en heeft me er úren over verteld: over wilsterflappen....

Dat de oude gebruiken en het jachtinstinkt al decennia lang meegaan met hun tijd is lang niet iedereen bekend.

Sommige jachtmethoden zijn ook nu nog met een waas van geheimzinnigheid omgeven! Er is bijvoorbeeld

wel veel geschreven over het vissen, stropen en lystervangen in Gaasterlân, maar veel minder over wilsterflappen.

Wilsters? Goudplevieren zegt U misschien iets meer, maar pas als U er echt op let ziet U de grote groepen

die hier in na- en voorjaar voorkomen. Vooral langs de Friese kust is wilsterflappen een nog steeds gebruikte

vangmethode uit een duister verleden, tegenwoordig een bijdrage aan het ringonderzoek van trekvogels zonder

weerga. Hier in Gaasterland werd het wat minder gedaan omdat de wilster meestal bij Laaxum al besluit

het IJsselmeer (de Zuiderzee!) over te steken, maar ook hier hebben vroeger mensen een deel van hun

bestaan gevonden in het vangen van wilsters. In Oudemirdum hebben volgens mijn bronnen o.a. de heren

Van Dijk (van de Bouwen) en Hendrik Keunig (Lege Leane) zich hier mee bezig gehouden, meer namen

kon ik niet achterhalen. Niet zó verwonderlijk, want vogels lokken en dan vangen met een net kun je nu

eenmaal niet als er veel pottekijkers in de buurt zijn die de rust verstoren. Bovendien is het ook lang niet

altijd mooi weer als deze mannen achter hun 'Schűle' zitten te blauwbekken en met hun fluitje proberen

de overtrekkende vogels te lokken. Er zullen waarschijnlijk meer Oudemirdummers hiermee doende zijn geweest.

Het vangen gebeurt door het net op een goede plek deels in te graven en een aantal lokvogels ( de 'stelten' zijn

nagemaakte vogels uit hout, stro, veren etc) op een strategische plek neer te zetten. Daarbij komt één levende

lokvogel op een wip (de wiuw) te zitten. Beweeg je de wiuw, zal de vogel wat met de vleugels flapperen en zo

de overvliegende wilsters aantrekken. Meestal wordt hier een kieviet voor gebruikt. De flapper zit een vijftigtal

meters verderop achter een lap stof die aan twee palen is opgehangen, de skűle. Lukt het om een koppel wilsters

te lokken door kunstig te fluiten (Dy't wilsters fange wol, moat fluitsje kinne!) en op het goede moment de wiuw

te bewegen, kan de flapper vanachter zijn skűle het grote net overtrekken en zijn slag slaan. Hun kist en spulletjes

zijn soms al generaties oud, alles is met de hand gemaakt, al worden tegenwoordig de netten van moderne materialen

gemaakt of gekocht. De vangsttechniek is eeuwen oud en over heel Europa vergelijkbaar, fluiten doen soms al

honderden jaren dienst.... het zit niet voor niets diep in onze taal verweven! Je slag slaan...

dat komt heus niet van het internet....!

De gevangen vogels worden geringd en daarna weer -als koppel en niet één voor één- losgelaten.

Een vogel alleen redt het namelijk minder goed. Wilsterflappers kennen daarvoor een manier om de

vleugels van een vogel tijdelijk vreemd op te vouwen. Een goede vangst is 15 in één slag, een goede dag is

60 vogels per dag. Maar meestal zijn het er veel minder. Je moet echt een enorme liefhebber zijn om soms

dagen lang in weer en wind achter een lap stof te zitten en niets te vangen... het volhouden... en dan eindelijk

een dag redelijke of zelfs goede vangst te hebben. Tien is al een mooie dag. Het zit diep bij die mannen,

van vader op zoon... Eeltje-Anne uit Hylpen vertelde me: "Ik ben vaak blij als het seizoen weer over is,

dan krijg ik eindelijk weer rust. Tot die tijd ben ik helemaal gek en zit elk vrij uurtje achter de skűle, het

is net een soort koorts en ik ben soms weken na die tijd pas een normaal mens en raak een beetje

uitgerust...." Eeltje-Anne doet dit naast een voltijds-baan. Zoals al deze mannen "Hoed-de-deis".

Door dit soort mannen is de goudplevier de best onderzochte trekvogel geworden. De duizenden uren

die nodig zijn om de vogels te vangen en te ringen zou onbetaalbaar zijn als het niet gebeurde door

mannen als Eeltje-Annes, de mannen met vuur en passie in hun hart. Hun resultaten leveren ook

inzichten op voor tal van andere vogels. Faunabescherming moet nog maar eens goed nadenken

voor ze zich in alles mengen en alles verbieden willen. Fjildmannen leveren een belangrijke taak bij

het bestuderen en in stand houden van vogelpopulaties. De aaiseekjer net zo goed als de flapper.

Ook zij brengen dagen in het veld door met het observeren van de ljippen, met nestbeschermers plaatsen,

met overleg met de boeren... Nestbescherming vindt plaats met de modernste technieken, met GPS en

niet alleen een stokje in het land prikken. Het is heus niet even een kwartiertje door het land lopen en

dan met zakken vol eieren naar huis gaan!

Moeten die bestuurders Faunabescherming met hun grote boodschap en dikke subsidie telkens de

dienst uitmaken? Luistert er iemand naar de mensen die dagelijks in het veld uit liefde het werk doen?

Het is niet makkelijk, want die gesubsidiëerde monden hebben vaak het hoogste woord. Die hoeven het

veld ook niet in, ze lezen wel het resultaat van andermans werk en verkondigen dan opnieuw hun aangepaste

waarheid.... Flexibel zijn ze, de fjildmannen niet, die komen voort uit eeuwen lange gebruiken en tradities.....

Dy kinne dęr near fluitsje... misskien ien wilster....

Wie er wat meer over wil weten: het boek "Goudplevieren en Wilsterflappers" , uitgegeven door de

Fryske Academy en KNNV kan ik van harte aanbevelen. Een prachtig boek met zelfs een filmpje op CD erbij.

Tuinmannetje.

 

 

De Pen Doorkrijgen

 

Een stukje voor Plaatselijk Belang: Schrijven ja en waar begin je dan? Dik dertig jaar wonen we

al in Oudemirdum waarvan nu 24 jaar op de boerderij de Dollen 6. Waar we ons melkveebedrijf hebben,

de mooie Marderhoek. Wij zijn Ids en Willie Smink. We hebben drie kinderen.

 

Immi is getrouwd en woont met Gerald in Oudemirdum en heeft met mij de bloemenwinkel.

Simon en Anita wonen ook in Oudemirdum. Johan heeft een vriendin Marijke en woont nog thuis.

 

Ids is in Sondel geboren en toen hij 16 jaar was, zijn z’n ouders naar Oudemirdum verhuisd en

kwam hij op de boerderij in de Marderhoek te wonen. Na de middelbare landbouwschool is

Ids volledig in het bedrijf gekomen om veehouder te worden.

 

Ids z’n passie is voetbal bij NOK. Gelukkig is ons hele gezin sportminnend. Voetbal en paardrijden.

Ids is leider van het damesteam van NOK. Simon en Johan spelen in het 1e van NOK,

Gerald in het 4e, Anita en Immi bij de dames.

 

Paarden zijn ook altijd bij ons op de boerderij geweest. Vroeger hadden we een paardendekstation

met Friese paarden. Nu hebben we fokmerries en wedstrijdpaarden. Zelf kom ik uit een waterfamilie.

Het Skutsje van Woudsend is namelijk eigendom van mijn moeder en haar broers.

Dus zeilen was iets waar je niet om heen kon.

 

Ik ben geboren in Stavoren en heb daarna 12 jaar op Kornwerderzand gewoond.

Na de mavo heb ik de opleiding voor verpleegkundige gedaan in het Anthonius ziekenhuis in Sneek.

Hier heb ik zes jaar gewerkt.

 

Nadat de kinderen geboren waren, ben ik met de paarden bezig gegaan. Bijna 20 jaar dressuur wedstrijden,

instructeur en jurylid dressuur. Door rugklachten moest ik hiermee stoppen. Toen ben ik met een nieuwe uitdaging

begonnen. De bloemenwinkel, schilderen en fotograferen. Wij wonen heel erg graag in de Marderhoek,

vlak bij het IJsselmeer, want water blijft belangrijk voor ons.

 

WIllie Smink


 

Weerbaarheidstraining voor tieners van groep 7 en 8

Je zou denken dat jongeren zich tegenwoordig al goed voor zichzelf kunnen opkomen. Dat is een misvatting.

Vaak weten ze niet hoe ze moeten reageren in een conflictsituatie. Daarom organiseert het jongerenwerk van

Timpaan Welzijn in samenwerking met Roelevink Sport een weerbaarheidstraining voor tieners van groep 7 en 8.

Roelevink leert de tieners in vijf lessen een stappenplan toepassen als ze in situaties zitten die zij als angstig ervaren.

Niet alleen ruzies, maar bijvoorbeeld ook als mensen opdringerig zijn of op een andere wijze zich lastig gedragen.

De training bestaat uit twee delen. Het fysieke deel, waarbij ze met een mix van zelfverdedigingsporten, leren

zichzelf te verdedigen. Bij het deel weerbaarheid draait het om contact met de anderen, weten wie je bent en

waar je grenzen liggen. Er wordt gewerkt aan wat je kunt zeggen, je uitstraling, je houding en het zelfvertrouwen.
Aandachtspunten in de training zullen zijn; kracht op een effectieve manier toepassen, omgaan met angst en

conflictsituaties oplossen. Er wordt gewerkt met o.a. stootkussens en rollenspel.
De training vindt plaats in de muziekschool in Balk en begint 12 maart en is op donderdagmiddag

van 16.30 tot 17.30 uur. De kosten voor 5 lessen zijn € 20,00. Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen

met Durkje Hoogterp 0515-421313 of mailen naar d.hoogterp@timpaanwelzijn.nl vermeld dan naam adres

telefoonnummer en leeftijd. Wilt u meer weten over de inhoud van de training dan kunt u het beste contact

opnemen met de docent; Albert Roelevink 0513-677392.
 

Snypsnarennijs

Het teksten leren, repeteren, op harde tafels liggen (later iets zachtere strobalen), koffie drinken,

behangen, gelijke kastjes en tafeltjes verzamelen, kleding zoeken, gezellig nazitten, nog eventjes

gauw de tekst overkijken, podium bouwen en de extra oefenavonden zijn voor de toneelclub dit

seizoen jammer genoeg weer voorbij. De eerste toneelloze donderdagavonden zijn weer achter

de rug en dat is lekker na zo’n drukke toneelmaand, maar zo langzamerhand begin je het toch

weer een beetje te missen.

Wij kunnen wel zeggen dat we terugkijken op een geslaagd seizoen. We gingen wat laat van

start met de repetities, zoals u in het vorige Pompeblęd had kunnen lezen. Dit zorgde ervoor

dat de ‘gemiste’ oefenavonden in de laatste week nog moesten worden ingehaald. Dat was voor

iedereen een drukke week. Alle andere activiteiten werden afgezegd om voor Oudemirdum wat

moois op de planken neer te zetten. En dat is gelukt!
Wat een leuke reacties hebben we ontvangen. Erg leuk om te horen dat iedereen het een mooi

toneelstuk heeft gevonden. Dat is waar wij het voor doen!

De eerste avond was de zaal goed gevuld. Een kleine honderd man bezette de stoelen.

Een prima opkomst. Maar voor de tweede avond waren de kaartjes in de voorverkoop

al uitverkocht! Dat was natuurlijk geweldig. Bij de deur moesten de mensen zonder kaartje

tegengehouden worden. Eerst de mensen erin met een kaartje, daarna de rest. Er moesten

zelfs extra stoelen bijgehaald worden. Dit was voor de toneelclub een topavond.
Wel zou ik hierbij even een tip willen geven: koop uw kaartjes op tijd in de voorverkoop.

Dan bent u verzekerd van een plaatsje. Ook is de eerste avond altijd de rustigste avond,

dus daarbij nog meer kans. Dus om teleurstelling te voorkomen, probeer dan niet op het

laatste moment een kaartje te bemachtigen. Dat is dit jaar wel gebleken.

Bij deze willen wij iedereen bedanken die gekomen is om het toneelstuk ‘Komkommertiid’

te bewonderen! Ook bedankt voor de leuke reacties!
Natuurlijk mogen hierbij de donateurs niet vergeten worden! Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage!

Namens de p.r. commissie
Sita Bokma